Privacyverklaring

TV Hoog-Op hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Hoog-Op houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; persoonsgegevens zullen echter worden gedeeld met de KNLTB.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TV Hoog-Op zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TV Hoog-Op verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent geworden van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De volgende persoonsgegevens vragen wij u ten behoeven van het lidmaatschap:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Bankrekeninggegevens

 De volgende aanvullende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 KNLTB Bondsnummer

 • Speelsterktes
 • Start-datum lidmaatschap
 • Contributie- en vrijwilligersbijdrage
 • Vrijwilligerswerk
 • TV Hoog-Op functies en/of rollen
 • IVA-Certificatie
 • AED/Reanimatie bevoegdheid

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TV Hoog-Op verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze vereniging heeft de intentie om alleen met toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen van leden die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter nooit helemaal zeker weten of de aanmelding van een lid jonger dan 16 door de ouder of voogd wordt gedaan. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Voor juniorleden jonger dan 16 jaar geldt ook dat de ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of voor het plaatsen van foto's op sociale media of de website van TV Hoog-Op waarop het juniorlid duidelijk zichtbaar is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld of gepubliceerd, neem dan contact met ons op via onze ledenadministratie, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TV Hoog-Op verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en e-mailings.
 • U te kunnen bellen, SMS'en, app'en of e-mailen, indien dit nodig is in verband met het lidmaatschap, het vrijwilligerswerk of onze activiteiten.
 • U te informeren over wijzigingen in onze organisatie of onze activiteiten.
 • U de mogelijkheid te bieden uw gegevens op de website te bekijken en, zo nodig, aan te passen.

 Geautomatiseerde besluitvorming

TV Hoog-Op neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van TV Hoog-Op) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door TV Hoog-Op opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelen gedurende de looptijd van het lidmaatschap, tot 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap in de ledenadministratie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens op de website van TV HOOG-OP direct verwijderd en stopt de toezending van de TV HOOG-OP Nieuwsbrieven direct.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Persoonsgegevens zullen echter worden gedeeld met:

 • De KNLTB ten behoeve van de ledenadministratie,  verstrekking van bondspassen en administreren van partijresultaten en speelsterktes.
 • All United, de partner waar de website, de ledenadministratie en de boekhouding wordt gehost.
 • Tennisschool Baars, ten behoeve van het organiseren van tennislessen.
 • Toernooi.nl, voor het organiseren van toernooien.

 Met deze partners zijn (of zullen) verwerkingsovereenkomsten in het kader van de AVG (worden) gesloten indien noodzakelijk en voor zover niet voorzien in de leveringsvoorwaarden.

 Gebruik op onze website

Gegevens van leden worden geplaatst op het gedeelte van de TV HOOG-OP-website dat uitsluitend toegankelijk is voor leden (via inloggen met een gebruikersnaam & wachtwoord), dit valt onder het wettelijk toegestane gebruik binnen het verband van de vereniging. 

Op het publieke gedeelte van de website van TV HOOG-OP worden diverse verenigingsrelevante gegevens gepubliceerd, zoals de samenstelling van het bestuur, commissies en competitieteams, functionarissen (zoals ledenadministratie, webmaster, trainer, etc.), de kantinediensten, de historie van TV HOOG-OP, etc.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Leden kunnen ten allen tijde hun persoonlijke gegeven op de website van TV HOOG-OP controleren. Leden dienen hiervoor eerst in te loggen op de website van TV HOOG-OP, waarna ze via het Gebruikers menu > Uw gegevens hun persoonlijke gegevens kunnen inzien. Via de functie "Bewerken" kan men wijzigingen in het persoonlijke profiel aanbrengen. Hierbij kan men ook aangeven of bepaalde gegevens wel of niet voor andere (ingelogde) leden zichtbaar zijn.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

TV HOOG-OP Nieuwsbrieven en -Nieuwsflitsen

TV HOOG-OP verstuurt periodiek ad hoc nieuwsbrieven en e-mails aan haar leden om hen te informeren over tal van activiteiten en gebeurtenissen binnen de club.

Leden die daar geen behoefte aan hebben kunnen voor de nieuwsbrief afmelden. (Dat zouden we niet alleen jammer vinden van al het werk dat we er in steken, maar ook erg ongewenst. De TV HOOG-OP Nieuwsbrief is momenteel de belangrijkste manier om leden en vrienden van TV HOOG-OP over ontwikkelingen, activiteiten en gebeurtenissen in de club te informeren).

Wanneer u uw lidmaatschap voor TV HOOG-OP opzegt, stopt ook meteen de verzending van de TV HOOG-OP Nieuwsbrief aan jou.

Bezwaar maken en of gegevens overdragen

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze ledenadminstratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen u te identificeren. TV Hoog-Op zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

TV Hoog-Op wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TV Hoog-Op gebruikt alleen cookies om inloggen mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TV Hoog-Op neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij aanpassing van de werkwijze bij TV Hoog-Op. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactpersoon gegevensbeveiliging

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent het gebruik van persoonsgegevens door TV Hoog-Op kunt u contact opnemen met onze AVG contactpersoon, tevens ledenadministrateur:

Jos Steur

Tel. 0226-355450

ledenadministratie@tvhoog-op.nl

Algemene Informatie en contactgegevens Overzicht