Historie

Het initiatief tot oprichting van een tennisvereniging is genomen in oktober 1972.

Na een moeizame, oriënterende fase, waarin vele gesprekken met de gemeente, provincie en andere instanties werden gevoerd, hebben de werkers van het eerste uur ten slotte hun arbeid en enthousiasme beloond gezien met de oprichting van onze tennisvereniging “Hoog-Op”.

De reacties na de oproep, waarin potentiële tennisliefhebbers/ters werden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de eerste vergadering op 15 februari 1974, waren nog niet overweldigend.  

Desondanks, bleek de basis aanwezig om over te gaan tot de officiële oprichting van TV.Hoog-Op. Tijdens deze bijeenkomst werd een voorlopig bestuur samengesteld.  

Onze vereniging werd goedgekeurd bij koninklijk besluit d.d. 1 oktober 1974. 

Met steun van de gemeente Hoogwoud werd besloten tot aanleg van 3 mateco banen in het sportcomplex  “De Weijver”. Deze aanleg werd met grote vertraging gerealiseerd, waardoor het plan om reeds in het seizoen 1974 de banen speelklaar te hebben, niet  uitvoerbaar bleek. 

In januari 1975 werd bekend dat, een eenvoudige accommodatie bij de banen geplaatst kon worden. Met grote inzet van een aantal leden, door de weergoden verlaten, werd het clubgebouwtje in een paar weekenden geplaatst en ingericht.  

Op 29 maart 1975 beleefde de club het eerste hoogtepunt uit haar nog korte bestaan. In een feestelijke sfeer werden de banen officieel door de toenmalige burgemeester van Hoogwoud, de heer F. Maat, geopend. Het aantal leden bedroeg al snel 200. Tot onze spijt moest er een ledenstop worden ingesteld. 

In 1976 werden opnieuw 2 banen in gebruik genomen en werden er in de loop van het jaar plannen gemaakt voor een ‘echt clubhuis’. Tegen het einde van het seizoen 1977 werd dit in gebruik genomen. 

In 1979 werd het eerste lustrum gevierd. 

In 1981 werd de eerste oefenkooi geplaatst. 

In 1984 werden stappen ondernomen voor: baanverlichting en uitbreiding of verbetering van het clubgebouw. Twee lichtmasten werden geplaatst. Tevens werd het tweede lustrum gevierd. 

In 1985 werden in de algemene ledenvergadering voorstellen gedaan met betrekking tot uitbreiding van het clubgebouw en verbetering van de sanitaire voorzieningen. 

Tijdens de algemene ledenvergadering in 1986 werd het bouwvoorstel akkoord bevonden en kon er worden gestart met de werkzaamheden. 

Doordat er veel werkzaamheden door de leden zelf werden verricht kon een grote besparing op de kosten worden gerealiseerd. Op 22 november 1986 konden wij onze nieuwe was- en kleedaccom-modatie in gebruik nemen. 

In 1987 werd, omdat het aantal leden per baan ver boven de norm was gekomen, een verzoek ingediend tot uitbreiding van het aantal banen. Na een positief besluit werd ons park in 1988 uitgebreid met baan 6 en 7.  

Met ingang van 14 november 1987 werden de banen 1,2,3,4 en 5 verlicht. Hierdoor werden de mogelijkheden voor gebruik uitgebreid.  

In 1988 werd de rijwielstalling uitgebreid, het middenterras aangelegd, de parkverlichting aangepast en een klok geplaatst. 

In 1989 werd wederom met behulp van leden het clubgebouw uitgebreid. Het terras werd opnieuw aangelegd en er werden coniferen rond de banen 6 en 7 geplaatst. 

In 1990 werd de kantine verder verbeterd, verlichting en meubilair werd vernieuwd.  

Wederom was er een wachtlijst van 80 personen. Dat is een mooie aanleiding geweest om ook de banen 6 en 7 van verlichting te voorzien. 

Begin 1993 is baan 8 aangelegd. Hierdoor werd het mogelijk om het ledental vast te stellen op 720 personen. Het complex was nu compleet. 

De rijwielstalling is in 1999 verplaatst naar een plek die vanaf de banen zichtbaar is, dit in verband met het voorkomen van diefstal. 

Het park wordt regelmatig onderhouden en verbeterd. Dit gebeurt grotendeels door de onderhoudscommissie. Wanneer dat nodig is, worden vakmensen ingeschakeld. 

In 2000 zijn er onderhandelingen hervat met de gemeente over de aanleg van kunstgrasbanen en privatisering van de vereniging. Na vele gesprekken met het college van B&W en behandeling van de standpunten door de voorzitter in de Algemene Leden Vergadering van maart 2001, heeft het bestuur een akkoord bereikt waardoor TV. Hoog-Op vanaf 1 juli 2001 is geprivatiseerd.  

Daarna kon in oktober 2001 gestart worden met de aanleg van 8 nieuwe kunstgras tennisbanen en renovatie van de hekken rond baan 1 t/m 5. Tevens is er in deze periode geïnvesteerd in professioneel materieel voor het baanonderhoud en is het gehele tennispark onder handen genomen door vele vrijwilligers.  

Op zaterdag 24 november zijn de kunstgrasbanen tijdens een feestelijke receptie en met een toernooi voor alle leden in gebruik genomen. 

In 2004 is de fietsenstalling meer dan verdubbeld in oppervlakte. Dit, om het grote aanbod van fietsen van de leden geordend te kunnen stallen en ter verdere stimulering bij de overige leden om de auto thuis te laten. 

In januari 2009 zijn, als test, de verlichtingsarmaturen op de tennisbanen 4 & 5 vervangen voor een nieuw type lampen met een hogere lichtopbrengst en de nieuwste lichttechniek. Dit moet het spelgenot in de avonduren voor de leden verbeteren. 

In 2010 zijn we begonnen met de ontwikkeling van plannen voor een nieuw clubgebouw.  

Het gebouw was gedateerd en voldeed qua keuken en sanitair niet meer aan de eisen van de tijd. In maart 2013 is de bouw gestart en op 2 november 2013 is het officieel in gebruik genomen. In 2014 zijn het terras en terrein verder opgeknapt en is het toegangshek vernieuwd.

Om ook ons steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving zijn er in maart 2016, 94 zonnepanelen op het dak geplaatst. Ook is in augustus 2016 de baanverlichting geheel vernieuwd, er zijn LED lampen gemonteerd.  De dynamische besturing hiervan wordt nog verder ontwikkeld. Ook alle andere lampen op het park en in de kantine zijn vervangen door LED lampen, dit in combinatie met de zonnepanelen maakt dat we bijna geheel energie neutraal zijn. 

 Vanaf ongeveer 2015 zijn we bezig met een mogelijke nieuwe sport: Padel. Na lang praten, verkennen, wikken en wegen, onderhandelen en voorbereiden is tijdens de bijzondere ALV van maart 2020 (buiten ivm de corona maatregelen) besloten om drie nieuwe padelbanen aan te leggen op de plek van de toenmalige baan 8 en oefenkooi. Om toch voldoende tenniscapaciteit te behouden is toen tevens besloten een nieuwe baan aan te leggen tussen baan 5 en de tennishal. Dit is nu baan 6. In de zomer van 2020 is dit grote project uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben toen het kunstgras vervangen, alle ondervloeren ge-egaliseerd, het hekwerk en de bestrating vernieuwd. Klaar oor een gezonde toekomst!

In het najaar van 2020 zijn 4 grote parasols aangeschaft zodat we warm en droog buiten kunnen zitten.

Net als de hele wereld was ook Hoog-Op in de ban van het Corona/Covid-19 virus in 2020 en 2021. De lockdowns, maatregelen en versoepelingen volgden elkaar in snel tempo op. De kantine is lang dicht geweest. Gelukkig hebben we het grootste deel van de tijd wel kunnen tennissen of padellen.

 

Organisatie Overzicht