Uitnodiging buitengewone ALV over de nieuwbouw

Aan alle senior- en ereleden van TV Hoog-Op,

Hierbij wil ik je, namens het bestuur, persoonlijk uitnodigen voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering.

Datum: maandag 17 december 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: clubgebouw TV. Hoog-Op

Onderwerp: Voorstel tot realisatie van een nieuw clubgebouw en stemming hierover.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur intensief de diverse opties bestudeerd voor het realiseren van een nieuw clubgebouw. Dit, omdat het huidige clubgebouw niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd voldoet.

Na de informatieavond van afgelopen zomer, is de bouwcommissie verder gegaan met de verdere uitwerking van de plannen en heeft men, de verschillende opmerkingen vanuit de informatieavond meegenomen. 

Tevens heeft de vereniging bij de gemeente de bouwvergunning aangevraagd op basis van het uitgewerkte ontwerp en de gekozen locatie op de plaats van het huidige clubgebouw.

Nadat deze aanvraag die, conform procedure, door de gemeente is gepubliceerd, heeft het ontwerp ter inzage gelegen op het gemeentehuis en konden inwoners in de gemeente vragen stellen en/of bezwaren indienen n.a.v. deze aanvraag voor een bouwvergunning door TV. Hoog-Op. 

De bouwvergunning is inmiddels goedgekeurd en afgegeven aan de vereniging.

Architectenbureau TPAHG heeft, samen met het bouwteam, het bestek verder uitgewerkt. Daarna hebben zij diverse lokale en regionale aannemers benaderd om een inschrijving op de aanbesteding te maken voor de bouw van ons nieuwe clubgebouw.

Vrijdag 30 november jl. zijn de aannemers uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen en is bekend geworden wie het project, onder voorbehoud van goedkeuring door de leden, mag uitvoeren.

Zoals in de statuten van de vereniging is vastgelegd moet, bij het nemen van zulke belangrijke beslissingen, het bestuur een buitengewone ALV uitschrijven en alle stemgerechtigde seniorleden en ereleden uitnodigen om hun stem uit te brengen m.b.t. de voorgestelde nieuwbouw en het bijbehorende investeringsbedrag.

Tijdens deze buitengewone ALV willen wij de achtergrond van de voorgenomen investering in een nieuw clubgebouw, onze uitgangspunten en de financiële consequenties voor de vereniging toelichten.

Het bestuur vraagt tijdens deze buitengewone ALV, aan de aanwezige stemgerechtigde seniorleden, goedkeuring en mandaat om binnen de genoemde kaders te komen tot realisering van het nieuwe clubgebouw.

Hiervoor moet 10% van de stemgerechtigde seniorleden aanwezig zijn.

Dit betekent, dat op een totaal van 568 stemgerechtigde senior- en ereleden, er minimaal 57 aanwezig moeten zijn om het voorstel ter stemming te kunnen brengen.

Gezien de open structuur, die wij als bestuur in onze vereniging nastreven wil ik, voor dit belangrijke moment bij TV. Hoog-Op, graag alle senior- en ereleden van harte uitnodigen om op maandag 17 december hun stem over dit onderwerp uit te brengen tijdens deze vergadering.

Gezien het belang van deze vergadering, willen wij zoveel mogelijk seniorleden informeren om tot een zo breed mogelijk gedragen besluit te komen.

Dit kan betekenen dat wij uit moeten wijken naar een andere locatie. Meld je daarom tijdig aan op het onderstaande e-mailadres of schriftelijk bij onze secretaris Cees-Jan van der Plas.

Laat jouw stem niet verloren gaan en kom ook naar de Buitengewone ALV!

Meld je aan door een bericht te sturen naar info@tvhoog-op.nl

 

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groeten,

Joost Brockhoff

Voorzitter

PS: Als in de eerste buitengewone ALV niet het benodigde quotum van 57 leden aanwezig is, moet kort daarna een tweede vergadering worden uitgeschreven. De uitslag van de stemming van de hier aanwezige seniorleden is bindend. Deze tweede ALV is gepland op  donderdag 20 december om 20.00 uur.

Accommodatie Overzicht