17 December ALV over Nieuwbouw Clubgebouw!

Nieuws van de Bouwcommissie en vooraankondiging Buitengewone ALV

Na de informatieavond van afgelopen zomer, is de bouwcommissie verder gegaan met de verdere uitwerking van de plannen en heeft men, de verschillende opmerkingen / aandachtspunten vanuit de informatieavond meegnomen.

Tevens heeft de vereniging bij de gemeente de bouwvergunning aangevraagd op basis van het uitgewerkte ontwerp en de gekozen locatie, op de plaats van het huidige clubgebouw.

Nadat deze aanvraag die, conform procedure, door de gemeente is gepubliceerd, heeft het ontwerp ter inzage gelegen op het gemeentehuis en konden inwoners in de gemeente vragen stellen en/of bezwaren indienen n.a.v. deze aanvraag voor een bouwvergunning door TV. Hoog-Op.

Sinds een paar weken heeft de gemeente de vergunning afgegeven en onze aanvraag goedgekeurd.

Bestek, aanbesteding en keuze van de aannemer

Architectenbureau TPAHG heeft, na goedkeuring van de bouwaanvraag, het bestek verder uitgewerkt en heeft de informatie ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de bouwcommissie.

Daarna zijn diverse lokale en regionale aannemers benaderd om, een offerte te maken voor de bouw van ons nieuwe clubgebouw.

Vrijdag 30 november zijn de diverse aannemers uitgenodigd om hun aanbesteding /offerte in te dienen en wordt bekend wie het project, na goedkeuring van de leden, in principe mag uitvoeren. Vanaf dit moment gaan de leden van de bouwcommissie in gesprek met de aannemer om de aanbesteding in detail door te nemen en te toetsen aan het ontvangen bestek

Extra ALV gepland om te stemmen over de voorgenomen nieuwbouw, het ontwerp en de financiële consequenties voor de vereniging.

Zoals in de statuten van de vereniging is vastgelegd moet, bij het nemen van zulke belangrijke beslissingen, het bestuur een buitengewone ALV uitschrijven en de stemgerechtigde seniorleden uitnodigen om hun stem uit te brengen m.b.t. de voorgestelde nieuwbouw en het bijbehorende investeringsbedrag.

De leden ontvangen in deze buitengewone ALV van het bestuur de noodzakelijke informatie inzake het ontwerp, het investeringsbedrag, een helder overzicht over wat de financiële consequenties zijn voor de leden en de vereniging inclusief het voorgestelde plan van aanpak en de tijdsplanning.

Hierna worden de aanwezige, en stemgerechtigde leden gevraagd hun stem uit te brengen n.a.v. het voorstel door het bestuur en de bouwcommissie.

Als in de eerste buitengewone ALV niet het noodzakelijke aantal stemmen is behaald, moet kort daarna een tweede vergadering worden uitgeschreven waarvan, de stemuitslag van de aanwezige seniorleden bindend is.

Vooraankondiging Buitengewone ALV in december

Om jou in de gelegenheid te stellen deze buitengewone ALV bij te wonen en jouw stem uit te brengen, ontvang je hierbij alvast een vooraankondiging van de geplande datum van de buitengewone ALV. 

Houd deze datum alvast vrij in de agenda en meld je aan!

Maandag 17 december 2012

We gaan er niet van uit maar als er niet genoeg stemgerechtigden aanwezig zijn dan is

Donderdag 20 december 2012 de tweede ALV gepland

Zo gauw als het bestuur in de komende weken, samen met de bouwcommissie, de bedragen heeft besproken, de berekeningen heeft gemaakt en de investering binnen de taakstellende begroting blijft, ontvangen alle stemgerechtigde seniorleden een persoonlijke uitnodiging met hierin o.a. de geplande data, de agenda en de locatie van de 1e en 2e  Buitengewone ALV.

Laat jouw stem niet verloren gaan en kom ook naar de buitengewone ALV!

meld je aan door een bericht te sturen naar info@tvhoog-op.nl

Veel tennisplezier,

Joost Brockhoff

klik hier voor een 3D impressie van het ontwerp

Clubgebouw overzicht